Automatizace kontroly

Metoda SPC

Statistická regulace procesu (Statistical Process Control) je metodou pro sledování a regulaci procesů. Procesy jsou sledovány přes parametry výstupů z procesu (výrobky, znaky služby) nebo procesní parametry (fyzikální parametry, technologické parametry, bilanční parametry procesu, stavové znaky procesu a podobně).

Dobře vybrané sledované parametry mohou přinášet informace o stavu procesu z hlediska jeho stability, dosahování očekávaných výsledků a umožňují predikovat příští chování procesu z historie dat na základě statistických metod. Princip získávání informací stojí na předpokladu pravidelného vzorkování parametrů z procesu při relativně malém výběru vzorků. Odebrané vzorky se sledují v čase z hlediska střední hodnoty a rozpětí jejich hodnot. Statistická metoda je založena na základních předpokladech náhodného vzorkování, které získává z malých výběrů charakteristiky vlastností všech výsledků procesu. Výsledky v čase lze jednoduše kategorizovat a interpretovat je jak z hlediska historie, tak z hlediska predikce dalšího chování.

Základy statistické regulace procesu formou regulačních diagramů najdete v normě ISO 7870-2 Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy.

Metoda SPC představuje základ sběru dat. Dosavadní výběr sledovaných parametrů byl vždy založen na expertních znalostech (mínění odborníků a zkušenostech). Dnes se znalosti o vzájemné závislosti dat nebo jejich korelaci dají získat i bez zkušeností:

  • extenzivně, kdy se prohledávají vzájemné vztahy parametrů nebo
  • intenzivně, tak že si pokládáme správné otázky

Hledání znalostí vyžaduje čas a energii, kterou lze ušetřit při sběru a analýze dat. Sběr dat je nutné maximálně automatizovat nebo vést záznamy bez ručních záznamů a zbytečných přepisů. Je podporováninternet věcí. Sledované znaky lze uspořádat do vzájemné hierarchie podle sestav výrobků a znaků nebo podle podprocesů. Výsledky lze zpracovávat v libovolné úrovni a procesní fázi (Product LifeCycle Management).

Otevřenost dat umožňuje sdílení výsledků i s jinými aplikacemi. Automatizace analýzy dat je založena na softwarovém vyhodnocování průběhů dat na regulačních kartách a přímé eskalaci abnormality na odpovědné osoby. Tzn. jsou aplikovány principy štíhlé výroby včetně aplikace záchranné brzdy.